Podmínky účasti akce Mini Cup a Workshop

Souhlas ke stažení níže je třeba odevzdat Pořadateli při nástupu na Akci. 


Pořadatel akce Mini Cup a Workshop, dále jen "Akce" je AB-JUMP s.r.o., se sídlem Havlíčkova 320, 27351 Unhošť, IČ: 07849591 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 308671, dále jen "Pořadatel".

1. Údaje uvedené v přihlášce musí být aktuální a pravdivé.

2. Přihláška na Akci je závazná. Nahlašování počtu účastníků Akce je nutné nejpozději do 30. 4. 2024. Vyplněné přihlášky je možné poslat do 13. 5. 2024, jejich případná oprava nejpozději do 20. 5. 2024. Při naplnění kapacity workshopu může být přihlašování na workshop ukončeno i v dřívějším termínu. Na soutěž není kapacita omezena.

3. Cena za Akci musí být za zaplacena bankovním převodem na účet 7326805855/5500 do data splatnosti uvedeném na faktuře, jinak je přihláška neplatná. Do poznámky se uvádí jméno a příjmení účastníka, popřípadě název týmu při hromadné platbě.

4. Pro nárokování cenového zvýhodnění pro členy Czech Jump Rope se musí účastník registrovat do Czech Jump Rope, z.s. a uhradit členský příspěvek nejpozději ve stejný den, kdy se registruje na Akci a hradí cenu za Akci.

5. Při neúčasti na soutěži se uhrazený poplatek nevrací. Při neúčasti na workshopu ze zdravotních důvodů po předložení lékařského potvrzení bude vráceno 50 % ceny workshopu. Z jiných důvodů nebude cena vrácena.

6. Účastníci jsou po celou dobu konání Akce povinni dbát instrukcí Pořadatele a jím pověřeným osob a dodržovat pravidla používání sportovních zařízení.

7. Odesláním přihlášky účastníci potvrzují, že mají zdravotní pojištění platné v ČR, že absolvovali sportovní lékařskou prohlídku, která potvrzuje, že jejich zdravotní stav neomezuje nebo nevylučuje start v soutěži. Lékařské potvrzení nesmí být starší jednoho roku a všichni sportovci jej po dobu konání soutěže musí mít u sebe a na vyžádání Pořadatele jsou povinni jej předložit ke kontrole. Pokud sportovec platné lékařské potvrzení nepředloží, nebude mu start na soutěži umožněn, a to v souladu platnou Vyhláškou o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu vydanou Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb.

8. Účastník či zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za případné zdravotní problémy, úrazy či škodu na věci, které by mohly vzniknout v průběhu akce. Doporučujeme zajištění zdravotního pojištění a pojištění odpovědnosti za škody. Účastník či zákonný zástupce přihlášením na Akci zprošťují Pořadatele a všechny osoby spojené s Pořadatelem od všech nároků na odškodnění a důvodů žalob vyplývajících ze zranění účastníka během průběhu celé Akce, ať už je toto zranění výsledkem nedbalosti nebo jiné příčiny. Pokud je během Akce vyžadována lékařská péče kvůli zranění nebo nemoci, dávají účastníci k takové lékařské péči souhlas a přijímají případnou finanční odpovědnost.

8. Doporučujeme, aby děti ve věku do 15 let měly po celou dobu konání Akce zajištěn dohled dospělé osoby. Za nezletilé účastníky bez dozoru organizátor nepřebírá zodpovědnost a neručí za vzniklé škody. V případě, že nezletilý účastník na Akci přespává, je nutné, aby měl po celou dobu Akce přítomný dozor starší 18 let.

9. V den nástupu na Akci účastník předloží potvrzení o souhlas s účastí podepsaný účastníkem nebo zákonným zástupcem. Bez předložení souhlasu není účast na kempu možná. Souhlas je ke stažení v horní části této stránky na www.jumpcroo.cz/pravidla-ucasti/.

10. Osobní údaje účastníků a zákonných zástupců v přihlášce slouží pouze k organizačním účelům Akce a to pouze po dobu nezbytně nutnou a je s nimi nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

11. Přihlášením na Akci udělují sportovci či zákonní zástupci, trenéři, rozhodčí i doprovod týmu souhlas Pořadateli k použití médií obsahujících jejich hlas a/nebo podobu. Tento souhlas se vztahuje i na fotografie, zvukové záznamy a videozáznamy. Pořadatel je oprávněn tyto záznamy upravovat, měnit, kopírovat, vystavovat, distribuovat a publikovat v tisku, na videu, v audio nahraných produkcích a na webovém obsahu pro jakýkoli zákonný účel bez placení nebo jakékoli jiné úplaty. Zde popsaný materiál se stane majetkem Pořadatele a může být použit pro reklamní, komerční, propagační, obchodní nebo jakékoliv jiné účely v rámci činnosti Pořadatele. Účastníci Akce se vzdávají práva kontrolovat nebo schvalovat hotový produkt, včetně písemné nebo elektronické kopie, kde je uvedena podoba a/nebo hlas účastníků.

12. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat kontaktováním Organizátora prostřednictvím e-mailu anezka.bockova@gmail.com. 

Pravidla soutěže Mini Cup 

1. Všichni účastníci soutěže Mini Cup, dále jen "Soutěž" musí dodržovat aktuálně platná soutěžní pravidla IJRU, tato Pravidla účasti na soutěži, Etický kodex a Světový antidopingový kodex. Odeslání přihlášky je považováno za potvrzení, že se sportovci, trenéři, rozhodčí a doprovod týmu seznámili se všemi pravidly a souhlasí s jejich dodržováním.

2. Jakékoliv otázky k pravidlům a průběhu soutěže musí být směřovány řediteli soutěže, a měly by být pokládány před začátkem Soutěže.

3. Všichni účastníci Soutěže se zavazují, že po celou dobu soutěže budou dodržovat férové sportovní jednání. Hlavní trenér týmu je zodpovědný za dodržování pravidel a vhodného chování všech členů svého týmu. V případě porušování pravidel, nesportovního nebo jinak nevhodného chování může být tým ze Soutěže diskvalifikován a automaticky ztratí právo na jakákoli ocenění udělená během soutěže. 

4. Účastí v Soutěži každý sportovec i trenér souhlasí s tím, že rozhodnutí učiněná rozhodčími budou konečná a nebudou předmětem pozdější kontroly. Každý sportovec uznává nutnost, aby rozhodčí v soutěži činili rychlá a spravedlivá rozhodnutí, a zříká se jakéhokoli právního či administrativního přezkumu takových rozhodnutí.

5. Účastníci berou na vědomí, že údaje (jméno, pohlaví, rok narození, apod.) shromážděné v rámci registrace a/nebo během soutěže mohou být použity jako výsledky a statistiky a mohou být použity pro veřejnou komunikaci týkající se soutěže. Tyto shromážděné údaje jsou však chráněny v souladu s požadavky obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR).

© 2024 Jumpcroo tým
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!